Mediservis Pro

Akreditovano i ovlašćeno kontrolno telo koje pruža usluge kontrolisanja i overavanja medicinskih uređaja sa funkcijom merenja.

Elektrokardiograf

Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje elektrokardiografa u skladu sa Pravilnikom o overavanju elektrokardiografa („Službeni glasnik RS”, broj 92/20)

Monitoring pacijenta

Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta u skladu sa Pravilnikom o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta („Službeni glasnik RS”, broj 92/20)

Defibrilator

Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje uređaja koji su sastavni deo defibrilatora u skladu sa pravilnikom o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora („Službeni glasnik RS”, broj 92/20)

Manometri

Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje manometara za merenje krvnog pritiska u skladu sa Pravilnikom o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska („Službeni glasnik RS”, broj 88/19)

Fizioterapijski uređaji

Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja u skladu sa Pravilnikom o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja („Službeni glasnik RS”, broj 92/20)

O nama

Mediservis Pro

Mediservis Pro doo Beograd akreditovan  je od strane Akreditacionog tela Srbije, a svoje poslovanje zasniva na zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, u skladu sa opcijom A. Na osnovu obima akreditacije, kontrolno telo Mediservis Pro doo Beograd ovlašćeno je od strane Ministarstva privrede za obavljanje poslova overavanja merila koja su sastavni deo medicinskih uređaja sa funkcijom merenja:

Naše usluge

Kontrolisanje/Overavanje uređaja koji su sastavni deo medicinskih sredstava. 

Benefiti

Kontrolisanja i Overavanja

Tim Mediservis Pro svojom profesionalnom etikom i korišćenjem opreme renomiranih svestkih proizvođača garantuje pouzdanost u rezultat Vašeg medicinskog merila i sigurnost u njegovu ispravnost.

Pouzdanost

Kontrolisanjem uređaja dobijate pouzdanost u rezultat medicinskog merenja. 

Sigurnost

Sigurnost u ispravnost medicinskog uređaja.

Sistem i politika kvaliteta

Kontrolno telo Mediservis Pro doo Beograd uspostavilo je i održava sistem menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, u skladu sa opcijom A.

Posebna pažnja u poslovanju usmerena je ka negovanju vrednosti zasnovanih na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti i poverljivosti pri pružanju usluga kontrolisanja/overavanja. Mediservis Pro doo Beograd obezbeđuje kontinuirano praćenje aktivnosti kontrolisanja/overavanja u cilju zaštite svoje objektivnosti, minimiziranja mogućnosti za pojavu rizika po nepristrasnost ljudskih resursa i naposletku, efikasnog otklanjanja utvrđenih rizika. Rukovodstvo kontrolnog tela Mediservis Pro doo Beograd s posebnom pažnjom brine o tome da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci ne kompromituju nepristrasnost prilikom pružanja usluga. Mediservis Pro doo Beograd odgovoran je za menadžment informacijama dobijenih ili nastalim tokom obavljanja aktivnosti kontrolisanja/overavanja, i u skladu sa načelima poveljivosti tretira ih kao poslovnu tajnu. Mediservis Pro doo Beograd u svom radu koristi mernu opremu renomiranih svetskih proizvođača i stara se o njenom adekvatnom održavanju, etaloniranju i čuvanju. Rukovodstvo kontrolnog tela posvećeno je obezbeđenju stalnog stručnog usavršavanja svojih zaposlenih i usmereno je ka preispitivanju i poboljšanju efektivnosti svog sistema menadžmenta.

Politika kvalieteta

Kontrolno telo Mediservis Pro doo Beograd opredeljeno je da kontinuirano obezbeđuje visok nivo kvaliteta pri pružanju usluga kontrolisanja/overavanja medicinskih uređaja sa funkcijom merenja, te da prepoznaje i odgovara na potrebe i očekivanja svojih korisnika i svih zainteresovanih strana u cilju sticanja poverenja i uvećanja konkurentnosti na domaćem tržištu.

Politika kvaliteta kontrolnog tela Mediservis Pro doo Beograd usmerena je ka stalnom unapređenju svojih resursa, te dostizanju i održavanju visokih performansi pri pružanju usluga svojim klijentima, a zasnovana je na vrednostima odgovornog poslovanja i poštovanja interesa uključenih strana.

Kontakt

(+381) 11 6241 359

office@mediservispro.com

Bul. Arsenija Čarnojevića 104, lokal 6A, Novi Beograd 11070, Srbija

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak: Od 8h do 16h

Vikendom i praznicima ne radimo.

Podnesite zahtev

Molimo Vas da podnesete zahtev elektronskim putem. Zahtev možete naći na linku ispod.